ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂັ້ນແຂວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານຊີວິດການເມືອງ ໂດຍອົງການປົກຄອງແຂວງ, ພ້ອມນັ້ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຄຸ້ມມະຫາພາກວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຊີ້ນຳການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.