ວິໃສທັດ, ຍຸດທະສາດ

I. ທີີ່ຕັັ້ງຈຸດພິເສດ ,ພຸມສັນຖານ ແລະ ຂອບເຂດການບໍລິການ
ແຂວງອຸດົມໄຊຕັັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ມີເສັັ້ນທາງອອກສູ່ ສ.ປ ຈີນ, ສ.ສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະນາຈັກໄທ, ເນືັ້ອທີີ່ທັງໝົດມີ15.370 ກິໂລຕາແມັດ, ເນືັ້ອທີີ່ພູດອຍກວມເອົາ 85% ຂອງເນືັ້ອທີີ່ທັງໝົດ.ປະກອບມີ7 ເມືອງ, ມີ472 ບ້ານ, ມີ61 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ6 ບ້ານສາມສ້າງ, ມີ56 ບ້ານເທດສະບານ, ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັັ້ນທາງລົດໃຫຍ່ເຂົັ້າເຖີງສອງລະດູ 263 ບ້ານ, ບ້ານມີໄຟຟ້າໃຊ້371 ບ້ານ, ບ້ານມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 435 ບ້ານ, ບ້ານທີີ່ໃຊ້ລະບົບນ ໍ້າປະປາ 62 ບ້ານ, ບ້ານທີີ່ໃຊ້ລະບົບນ ໍ້າລິນສະອາດ 367 ບ້ານ; 61,146ຄົວເຮືອນ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 323,160ຄົນ, ຍີງ 159,282ຄົນ (ຂໍໍ້ມູນຈາກ ປີ 2019 ຈາກ DHIS2), ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກທັງໝົດ 70.459 ຄົນ ກວມເອົາ 20,7%, ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 11.590 ຄົວເຮືອນ (ຂໍໍ້ມູນຄວາມທຸກຍາກ ປີ2019 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ);

II. ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະພາວະດ້ານສຸຂະພາບ
ອີງຕາມການກ ານົດຂອບເຂດພືັ້ນທີການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວແຂວງມາຮອດປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກປົກຄຸມ 100% ໃນທົົ່ວແຂວງ ເຊີີ່ງມີຄື: ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ ມີ168 ຕຽງ,ໂຮງໝໍຊຼຸມຊົນ 6 ແຫ່ງ ມີ116 ຕຽງ, ໂຮງໝໍ ນ້ອຍ 53 ແຫ່ງ ມີ106 ຕຽງ, ຕູ້ຢາປະຈ າບ້ານ 311 ຕູ້, ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ 63 ຮ້ານ (ຂັັ້ນ III: 28 ຮ້ານ, ຂັັ້ນ II: 17ຮ້ານ, ຂັັ້ນ I: 18 ຮ້ານ) ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 24 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ 1 ແຫ່ງ ມີ120 ຕຽງ ແລະ ມີບໍລິສັດການຢາ ຂາເຂົັ້າ-ຂາອອກ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ 4 ບໍລິສັດ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີຄັັ້ງທີVIII ຂອງພະ ແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແຕ່ປີ2016-2020 ເຫັນໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນສາມາດເຂົັ້າເຖີງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະດວກຫ າຍຂ ັ້ນກວ່າເກົົ່າ ຊ ີ່ງຜົນສ າເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2016-2020 ມີຄື:

II. ເປົົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ 5ປີ ຄັັ້ງທີ VIII

ໄດ້ຖືເອົາການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກ າ ຕິດພັນກັບຂະແໜງອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະບໍລິການທາງຜ່ານເຊີີ່ງເປັນຕົວຂັບເຄືີ່ອນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງສະເລ່ຍ 5ປີ 7,35%, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫົວຄົນ 1,210 ໂດລາ2. ສູ້ຊົນປະຕິບັດຄາດໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ (SDGs) ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 20% ໃນປີ 2025, ສູມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການພັດທະນາ ດ້ານ ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທີເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງ. ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ; ການສ ກສາກໍໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນືີ່ອງແລະແຂງແຮງ ສາມາດລົບລ້າງຄວາມກ ກໜັງສືຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໃນທົົ່ວ ແຂວງໄດ້ຢ່າງສິັ້ນເຊີງ. ເຊີີ່ງເປັນທ່າແຮງພືັ້ນຖານ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາດ້ານ ສາທາ ລະນະສຸກຕະຫ ອດມາ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບເຂົັ້າເຖີງປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫ ີກຫ າຍຂ ັ້ນ, ອັດຕາການເປັນພະຍາດຕ່າງໆຫ ຼຸດລົງ, ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖີງ.

IV. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
ເຮັດໃຫ້ວຽກ​ງານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ສະພາວະ​ດ້ອຍ​ພັດທະນາເຖີງປີ 2030 ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖີງ, ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ຍຸຕິທຳ ​ແລະ ສະ​ເໝີ​ພາບເທື່ອລະກ້າວ ພ້ອມທັງໃຫ້ ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ເປັນໃຈກາງພາກ ເໜືອ ກ້າວໄປສູ່ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ​ທຸກ​ຖ້ວນໜ້າ”

V. ທິດທາງລວມ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບດີ ໃນທຸກໄວນັບແຕ່ເດັກໃນທ້ອງຈົນເຖິງໄວຊະລາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຖືເອົາວຽກງານອະ ນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະຖືເອົາການປິ່ນປົວ ແລະສະໜອງການບໍລິການສຸຂະພາບ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ມີຄຸນນະພາບ, ຍຸຕິທໍາ ແລະສະເໝີພາບ ເປັນສໍາຄັນ ໂດຍຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ, ມີການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ປັດສະຈາກປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະສ້າງຈິດສຳນຶກ ເປັນເຈົ້າການ ເບິ່ງແຍງດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ

VI. ຍຸດທະສາດ
6.1. ຍຸດທະສາດລວມ:
ການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາສາທາລະນສຸກປີ2016-2020 ແລະ ແຜນພັດທະນາດ້ານສາທາລະນະ ສຸກຂອງ ແຂວງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລົງສູ່ຕົວຈິງເປັນສ່ວນຫ າຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ການຫັນເອົາພະ 2 ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ 5ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025)3 ນັກງານລົງສູ່ຮາກຖານ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ພືັ້ນຖານ, ການປັບປຸງຍົກລະດັບພະນັກງານ, ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຢູ່ຂັັ້ນຮາກຖານ, ການບໍລິການປິ່ນປົວຜ່ານລະບົບປະກັນ ສຸຂະພາບ ແລະ ການຫັນວຽກງານສາທາລະນະສຸກຕາມທິດສາມສ້າງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ໄດ້ນຳເອົາ 5 ຍຸດທະສາດ ການປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກລົງສູ່ຮາກຖານ ເຊັົ່ນ ການຂະຫຍາຍລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນ DHIS2 ແລະ ການຂະຫຍາຍກອງທ ນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.ໂດຍລວມແລ້ວການຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍຕົວຊີັ້ບອກແຕ່ປີ 2016-2020 ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບໝາກຮັບຜົນດີ, ມີຫຼາຍຕົວຊີັ້ບອກໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີກ ານົດໄວ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການໃຫ້ບໍລິການ ຮັກສາສຸຂະພາບທົົ່ວເຖີງ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົັ້າເຖີງການບໍລິການໄດ້ຕະຫ ອດປີ, ການປະກັນສຸຂະພາບຖ້ວນໜ້າ, ການສະໜອງນ ໍ້າສະອາດ, ການອະນາໄມ ແລະ ການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນເຂດ.
6.2. ການຕີລາຄາຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບດ້ານສາທາລະນະສຸກຮອດ 2020

 1. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການປ ິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ.
  ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ່າງຕໍໍ່ ເນືີ່ອງ ແລະ ໄດ້ປົກຄຸມແລ້ວ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວແຂວງ ເຊັົ່ນວ່າ ໄດ້ກໍໍ່ສ້າງໂຮງໝໍນ້ອຍເພີີ່ມອີກ 5 ແຫ່ງ, ປັບປຸງໂຮງໝໍນ້ອຍທີໄດ້ມາຕະຖານອີກ 2ແຫ່ງ, ກໍໍ່ສ້າງຫ້ອງເກີດລູກໃຫ້ໂຮງໝໍນ້ອຍ 8 ແຫ່ງ, ກໍໍ່ສ້າງສູນບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ 4ແຫ່ງ, ກໍໍ່ສ້າງໂຮງໝໍຊຼຸມຊົນເມືອງນາໝໍໍ້ປະເພດ(ກ). ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງໝໍແຂວງ 1ຄັັ້ງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນໃສ່ຫ້ອງວີເຄາະ, ເຄືີ່ອງປຸກເຊືັ້ອ ແລະເຄືີ່ອງກວດຊອກຫາເຊືັ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19. ປະຊາຊົນທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖີງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົົ່ວເຖີງ. ສິີ່ງທີຍັງເຮັດບໍໍ່ທັນສ າເລັດປະກອບມີ: ຄຸນນະພາບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຍັງບໍໍ່ທັນສູງ, ການຍົກລະດັບໂຮງໝໍແຂວງໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງໝໍພາກ, ການຍົກລະດັບໂຮງໝໍເມືອງຮຸນໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງໝໍຊຼຸມຊົນປະເພດ(ກ) ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ແລະ ຍົກລະດັບສຸກສາລາສາມສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງໝໍນ້ອຍແມ່ນໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້.ເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ການປ ິ່ນປົວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງຕະຫ ອດມາໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍແຂວງ, ເມືອງ ແລະໂຮງໝໍນ້ອຍ ຄວບຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ນັກວິຊາການ ແຕ່ກໍໍ່ຍັງບໍໍ່ທັນພຽງພໍ ເປັນຕົັ້ນ ເຄືີ່ອງມືກໍໍ່ຍັງບໍໍ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະດັບວິຊາການກໍໍ່ຍັງບໍໍ່ທັນສູງ. ແມ່ຍີງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພິການໄດ້ເຂົັ້າເຖີງການບໍລິການຂັັ້ນພືັ້ນຖານຫ າຍຂ ັ້ນ ເຊັນ ການໃຫ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່ຍີງ ແລະເດັກນ້ອຍເປົົ້າໝາຍ,ການ ແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ເດັກລຸ່ມ 5ປີ. ໄດ້ສ້າງທີມງານຄຸຝຶກດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ພ້ອມທັງລົງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ. ລະບົບການສົົ່ງຕໍໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍການສະໜອງລົດຮັບສົົ່ງຄົນເຈັບໃຫ້ໂຮງໝໍໍຊຼຸມຊົນເມືອງ ແລະລົດຈັກໃຫ້ຂັັ້ນໂຮງໝໍນ້ອຍ.ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເປັນຕົັ້ນການ
  ຮ່ວມມືກັບໂຮງໝໍໄຊມັງກອນສາກົນ, ຕ ກນອນພ ເສດວິລາດາ, ໂຮງໝໍລາວ-ຫວຽດ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າບົດສະເໜີໂຄງການກໍໍ່ສ້າງໂຮງໝໍເອກະຊົນຢູ່ເມືອງຮຸນ 2ແຫ່ງ, ນາໝໍໍ້ 1ແຫ່ງ ເຊີີ່ງເປັນໂຄງການລົງທ ນຂອງພາກເອກະຊົນ 100%. ສາງຢາແຂວງ ແລະ ສາງລະບົບເຢັນຂອງແຂວງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະດັບພາກແລ້ວ ເຊີີ່ງໄດ້ຄວບຄຸມ 4ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທີງ. ການຂຸດຄົັ້ນຢາພືັ້ນເມືອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແຕ່ຄຸນນະພາບຍັງບໍໍ່ທັນດີ ຍັງບໍໍ່ທັນສາມາດສົົ່ງອອກໄດ້.
 2. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
  ການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ບ າລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕະຫ ອດມາ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມມາດ ແລະ ຄວາມຊ ານານງານ ຫ າຍຂ ັ້ນພ້ອມທັງແບບແຜນວີທີເຮັດວຽກກໍໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານການຮຽນການສອນແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນ ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງສະມຸດ, ຫ້ອງສາທິດ, ຫ້ອງວິຊາການ-ບໍລິຫານ, ຮົັ້ວອ້ອມ ແລະ ຫໍພັກນັກສ ກສາຍີງ. ການ ນ າໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຊັບຊ້ອນພະນັກງານ 42ຄັັ້ງເພືີ່ອໃຫ້ມັນແທດເໝາະກັບການພັດທະນາດ້ານສາທາລະ ນະສຸກ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກຕົວຈິງ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນພະນັກງານໃນແຕ່ລະປີ ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມຊຼຸກຍູ້ຂັັ້ນແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ. ມີການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ມອບວຽກໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ໄດ້ປະຕິບັດການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍໍ່ຜູ້ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ. ແຕ່ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຈ ານວນໜ ີ່ງຍັງບໍໍ່ທັນສູງ.
 3. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ, ການຄູ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ແບບແຜນວີທີເຮັດວຽກ
  ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍລົງສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໄດ້ປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ-ບໍລິການ ແລະ ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກແຕ່ຂັັ້ນແຂວງລົງຮອດຂັັ້ນໂຮງໝໍນ້ອຍໂດຍສະເພາະແບບວີທີການເຮັດວຽກ ແບບລວມສູນປະຊາທີປະໄຕ, ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ເຮັດວຽກມີແຜນການ ແລະມີການຕິດຕາມ ກວດກາແລະປະເມີນຜົນໄປແຕ່ລະໄລຍະ. ໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ສ້າງແພດໝໍໃຫ້ມີຈັນຍາທ າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍໍ່ໜ້າທີວຽກງານທີໄດ້ຮັບມອບໝາຍ. ແຕ່ຄຸນນະພາບໃນການເຮັດວຽກຍັງບໍໍ່ທັນສູງ.
 4. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການເງີນສາທາລະນະສຸກ
  ການເງິນສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕະຫ ອດມາ ເປັນຕົັ້ນການປັບປຸງລະບົບບັນຊີການເງິນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ເລີີ່ມຫັນການເງິນໂຮງໝໍໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງດ້ວຍການຂະຫຍາຍລະບົບປະກັນສຸຂະພາບສາມາດປົກຄຸມໄດ້ແລ້ວ 100% ແລະ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ 80%, ໄດ້ຫັນລະບົບການເງິນລົງສູ່ຂັັ້ນໂຮງ
  ໝໍນ້ອຍເພືີ່ອຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຕາມທິດສາມສ້າງ.
 5. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
  ລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ທີີ່ຖືຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາໂດຍການນ າໃຊ້ລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນ DHIS2 ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍປົກຄຸມ 100%ຂອງສະຖານທີີ່ບໍລິການສຸຂະພາບຂອງລັດ(ໂຮງໝໍນ້ອຍປົກຄຸມທັງ 53ແຫ່ງ) ແຕ່ລະສູນສາມາດປ້ອນຂໍໍ້ມູນແບບ ອອນໄລ ຜ່ານລະບົບອິນເຕີແນັດ ແລະ
  ອອບໄລ. ມາຮອດປະຈຸບັນຂໍໍ້ມູການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແມ່ນສາມາດຮູ້ໄດ້ຜ່ານລະບົບ DHIS2 ແລະສາມາດເອົາອອກມານ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນໄດ້;
  6.3. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ ເຊືີ່ອມຕິດກັບພາກພືັ້ນ ແລະສາກົນ
  ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແມ່ນ ໄດ້ດ າເນີນຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຕາມນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂໍທ ນນ າສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດທະນາດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍໍ່ຮ່ວມມືພິເສດກັບ ແຂວງດຽນບຽນ ສສຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ແຂວງຍູນນານ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານ ປ ິ່ນປົວ ແລະ ວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍໍ່. ດືງດູດທຸກແຫ ່ງທ ນເຂົັ້າມາພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກ
  6.4. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ
  ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ, ອຸປະກອນການແພດ, ພາຫະນະ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສືີ່ສານຈ ານວນໜ ີ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຂ ັ້ນເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນການນ າໃຊ້ສືີ່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ແລະ ວອດແອບໃນການຕິດຕໍໍ່ສືີ່ສານ-ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ສົົ່ງຂໍໍ້ມູນຢດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ກໍໍ່ຍັງບໍໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນລະບົບການບັນທ ກຂໍໍ້ມູນການບໍລິການຍັງບໍໍ່ທັນສະໄໝ, ການກວດ ແລະ ບົົ່ງມະຕິຍັງບໍໍ່ທັນຊັດເຈນດີ.