​ບຸກ​ຄະ​ລະ​ກອນ ຮ​ໝ

ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ມີພະນັກງານແພດໝໍ ແລະພະຍາບານທັງໝົດ 257 ຄົນ, ຍິງ 110 ຄົນ ຊ່ຽວຊານຂັ້ນI 16 ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 04 ຄົນ, ຍິງ 02 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 46 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ 21 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 58 ຄົນ, ຍິງ 27 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນຕົ້ນ 10 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ. ສະເລ່ຍແພດຕໍ່ປະຊາ ກອນທົ່ວແຂວງ 303.275 ຄົນຄື: ຊ່ຽວຊານ 1 ຄົນ/ປະຊາກອນ  16.848 ຄົນ, ປະຣິນຍາໂທ 1 ຄົນ/ປະຊາກອນ 151.637 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 1 ຄົນ/ປະຊາກອນ  5.514 ຄົນ, ແພດຊັ້ນສູງ 1 ຄົນ/ປະຊາກອນ 7.053 ຄົນ, ແພດຊັ້ນກາງ 1 ຄົນ/ປະຊາກອນ 3.700 ຄົນ ແລະແພດຊັ້ນຕົ້ນ 1 ຄົນ/ປະຊາກອນ 20.217 ຄົນ.