​ວິ​ໄສ​ທັດ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຮ​ໝ

  1. ພັດທະນາໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ທົ່ງເຖິງ, ສະເໝີພາບ ແລະຍຸຕິທຳ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
  2. ບໍລິການສຸຂະພາບທຸກຖ້ວນໜ້າ(UHC) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍ.
  3. ສາມັກຄີຮວ່ມໃຈບໍລິການດ້ວຍຮອຍຍີ້ມ, ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສົດໄສ, ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທຸກດ້ານ-ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ.
  4. ຍົກລະດັບ ແລະປັບປຸງວິຊາການແຕ່ລະໜວ່ຍງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະເໝາະສົມກາຍເປັນພາກໃນປີ 2025.
  5. ປັບປຸງ ແລະຍົກລະດັບໃຫ້ວິຊາການໃນການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ ອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສຳນານງານ.
  6. ສ້າງທ່າແຮງກ້າວໄປສູ່ບອ່ນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະກາຍເປັນສະຖານທີ່ຝຶກປະຕິບັດດ້ານສຸຂະພາບເທື່ອລະກ້າວ.
  7. ພັດທະນາການເສື່ອມສາຍລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ(DHIS2) ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ-ທົ່ວເຖິງ ວ່ອງໄວທັນເວລາ.
  8. ເພີ່ມທະວີການປະສານງານວຽກງານວິຊາການລະຫ່ວາງໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ຕະ ຫຼອດຮອດໂຮງນ້ອຍ ໃຫ້ເປັນລະບົບການສົ່ງຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.