Month: November 2021

ທີມງານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ລົງຊ່ວຍເມືອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2021.

ໃນວັນທີ 22-28 ພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ລົງຊ່ວຍເມືອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2021 ເພື່ອລົງຊ່ວຍຂັ້ນເມືອງ ໃນການວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານ, ວຽກງານແມ່ແລະເດັກ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາບໍ່ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ 11 ຕົວ ຊີ້ບອກ ແລະ 12…