ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອຸດົມໄຊ.

ສະຖານທີ່: ບ້ານລ້ອງກໍເດື່ອ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ໂທລະສັບ: 081 312 042

ອີເມວ: odxdoh@gmail.com

ເວັບໄຊ: http://odx-pho.gov.la