ເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພະແນກ.

ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊທາງການແມ່ນ: http://odx-pho.gov.la

ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ຜ່ານໜ້າເວັບໄຊ.

ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານລະບົບເວັບໄຊ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ນັ້ນ, ຂໍ້ມູນ ຫຼື ເນື້ອຫາບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ  ດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອາດຈະຍັງ ບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊນີ້ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບທີ່ເປັນທາງການຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດນຳເອົາໄປເປັນຫຼັກຖານໃນການຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີໃນທາງກົດໝາຍໄດ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາທາງພະແນກໄດ້ໂດຍກົງ.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ລະບົບເວັບໄຊ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.